Algemeenvoorwaarden

Voor de toepassing van de onderhavige algemene verkoopvoorwaarden hebben de begrippen die met een hoofdletter beginnen de betekenis die daaraan is toegekend in artikel 13 hierna te noemen "Definities". De huidige algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle Producten die door de Onderneming via de Website worden verkocht en in Nederland worden geleverd. De klant van de Onderneming aanvaardt de huidige algemene verkoopsvoorwaarden zonder voorbehoud zodra hij deze aanvinkt door middel van een elektronische klik voorafgaand aan het plaatsen van zijn Bestelling. De huidige algemene verkoopsvoorwaarden en de Bestelbevestiging vormen de Overeenkomst tussen de Onderneming en de Klant voor de levering van de Producten in Nederland. Alle andere algemene voorwaarden zijn niet van toepassing. De Overeenkomst kan niet worden gewijzigd, tenzij de Onderneming schriftelijk of per e-mail aanvaardt deze te wijzigen. De informatie in reclame, brochures en elk ander schriftelijk document dat rechtstreeks door agenten of werknemers van het Bedrijf wordt verstrekt en/of op enigerlei wijze en voornamelijk via het Internet wordt verspreid of gecommuniceerd, is een uitnodiging om te onderhandelen en heeft geen contractuele waarde.
 
1. Precontractuele informatie
De Klant wordt geïnformeerd dat de op de Website te koop aangeboden Producten nieuw zijn, in overeenstemming met de geldende Europese wetgeving en de in Europa geldende normen. De Onderneming verkoopt geen tweedehands Producten via de Website (op voorwaarde dat dit duidelijk bij het product wordt aangegeven).
Door de huidige algemene verkoopsvoorwaarden te raadplegen, erkent de Klant over de volledige beslissingsbevoegdheid of de toestemming van de bevoegde persoon te beschikken alvorens een Bestelling bij de Onderneming te plaatsen; kennis te hebben genomen van de huidige algemene verkoopsvoorwaarden en van de essentiële kenmerken van de Producten die hij bestelt; de essentiële kenmerken staan vermeld op de technische fiche van de Producten op de Website; in dit verband verduidelijkt de Onderneming dat de foto's van de Producten die op de Website te koop worden aangeboden zo getrouw mogelijk zijn, maar dat zij geen perfecte gelijkenis met de aangeboden Producten kunnen garanderen; de foto's op de Website zijn dus louter indicatief en de Onderneming kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
Indien de Klant van mening is dat hij onvoldoende in staat is om het (de) Product(en) te kiezen dat (die) voor hem het meest geschikt is (zijn), moet hij zich laten bijstaan door een door hem gekozen Adviseur. In ieder geval heeft de Klant de mogelijkheid om per e-mail/telefoon contact op te nemen met de Onderneming om aanvullende informatie te verkrijgen over de Producten die op de Website staan.
 
2. Bestelling

2.1. Opname van de bestelling
De Klant kan zijn bestelling uitsluitend via de website of telefonisch plaatsen. De Onderneming wenst de Klant erop te wijzen dat de online Bestelling beveiligd is via de Website. De Onderneming wenst de Klant er tevens op te wijzen dat indien, in geval van online Bestelling via de Website, gegevens onjuist of onvolledig worden ingevoerd (met name het adres van de bestemmeling), dit kan leiden tot fouten in de uitvoering van de Bestelling (voornamelijk in de levering) waarvoor de Onderneming op geen enkele wijze aansprakelijk kan worden gesteld. De Klant dient zorgvuldig na te gaan of de volgende gegevens correct zijn: bestelde Product(en), bestelde hoeveelheid en leveringsadres van de Bestelling.

2.2. 2.2. Bevestiging van de Bestelling
Indien de Onderneming de Bestelling aanvaardt, zal zij deze aanvaarding bekendmaken door een Bestellingsbevestiging te sturen naar het e-mailadres van de Klant. De Onderneming behoudt zich het recht voor om, om wettelijke redenen, de bestelling van een klant te weigeren, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

2.3.1 Annulering van de Bestelling
Annulering van de Bestelling door de Onderneming Een Bestelling kan op elk moment door de Onderneming worden geannuleerd in geval van: onbeschikbaarheid van het (de) Product(en) en/of onmogelijkheid om de Dienst(en) te leveren waarvoor een dienstorder werd geplaatst; het uitblijven van betaling door de Klant van de Prijs van de Bestelling binnen de toegestane termijn, zoals hieronder vermeld in artikel 4.1; overmacht (d.w.z. onvoorziene vertraging in de leveringen of onjuiste leveringen door de leveranciers). Onbeschikbaarheid van het (de) bestelde Product(en) Hoewel de Onderneming alles in het werk stelt om de op de Orderbevestiging vermelde Producten te leveren, kan het voorkomen dat bestelde Producten of Diensten niet aan de Klant kunnen worden geleverd, bijvoorbeeld omdat grote schommelingen in de voorraad geen absolute beschikbaarheid toelaten.

2.3.2 Annulering van de Bestelling door de Klant
Een Bestelling kan door de Klant worden geannuleerd in geval van: vertraging in de levering van het (de) door de Klant bestelde Product(en), zoals hieronder aangegeven in artikel 5.2; gevallen van transportschade of indien het aantal geleverde Producten niet overeenstemt, bepaald in overeenstemming met de voorwaarden bepaald in artikel 5.5 hieronder; het (de) aan de Klant geleverde Product(en) kwalitatief niet overeenstemt (overeenstemmen), zoals vereist in artikel 5.6; de Klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zoals hieronder aangegeven in artikel 6.1 of in geval van een fout in het (de) door de Klant bestelde Product(en). 2.4. Gevolgen van de annulering van de Bestelling In geval van annulering van de Bestelling om de redenen vermeld in de voornoemde artikelen 2.3.1 en 2.3. 2: zullen de reeds door de Klant gedane en door de Onderneming ontvangen betalingen hem worden terugbetaald op de bankrekening van de Klant, per overschrijving of op zijn PayPal-rekening, met uitsluiting van elke andere vergoeding of compensatie, overeenkomstig de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn binnen de Benelux-landen, binnen een maximumtermijn van dertig (30) dagen volgend op de dag waarop de Klant zijn Bestelling heeft ingediend; de retourkosten zijn voor rekening van de Klant, overeenkomstig de bepalingen van artikel 6 hieronder.

 
3. 3. Prijs en betaling

3.1. 3.1. Catalogusprijs
De verkoopprijs van een Product of Dienst wordt vrij bepaald door de Onderneming; deze prijzen kunnen te allen tijde variëren. De Onderneming zal trachten de prijsschommelingen van de te koop aangeboden Producten en Diensten op te vangen door de verwijzingen op de Website zo vaak mogelijk bij te werken. In elk geval zal de Prijs die van kracht is op het moment van de Bestelling de Prijs zijn die aan de Klant wordt gefactureerd. Alle prijzen worden vermeld op de Website en zijn uitgedrukt in euro, inclusief alle taksen, maar exclusief verzendingskosten.

3.2. 3.2. Facturen
De totale Prijs van de Bestelling (T.P.B.), bestaande uit de bijkomende leveringskosten zoals vermeld in artikel 3.1, zal worden opgenomen in de Factuur die door de Onderneming zal worden opgemaakt na de bevestiging van de Bestelling. De Factuur zal aan de Klant ter beschikking worden gesteld via de Website, en via zijn persoonlijke account.

4. Betaling van de Producten

4.1. 4.1. Betalingsmodaliteiten
De Klant kan de Producten betalen volgens de modaliteiten vermeld onder de rubriek "betalingswijze" vermeld op de Website, d.w.z. per bankkaart (VISA, Mastercard), PayPal, bankoverschrijving, IDEAL. De Klant moet in euro betalen. De online betaling wordt beveiligd door mollie.com, een organisatie gespecialiseerd in beveiligde online transacties. Bij het indienen van de Bestelling moet de Klant aan de Onderneming garanderen dat hij over de nodige toestemming beschikt om de betalingsmethode te gebruiken. Indien de Klant betaalt via bankoverschrijving, worden het (de) Product(en) en de Dienst(en) pas geleverd of uitgevoerd na ontvangst van de betaling. De Onderneming behoudt zich het recht voor om bij elke betaling een fotokopie van de identiteitskaart en een bewijs van het adres van de koper te vragen. Om fraude op het internet tegen te gaan, kan informatie over bestellingen ter verificatie aan een derde partij worden verstrekt. Alle betalingen die via de website worden verricht, worden nagekeken en gecontroleerd. Om vertragingen als gevolg van deze controles te voorkomen, raadt de Onderneming de Klant aan om bij zijn Bestelling de volgende informatie te verstrekken: E-mailadres Telefoonnummer van elk opgegeven adres Indien nodig kan bijkomende informatie worden gevraagd of zelfs geëist van de Klant om zijn Bestelling te valideren. In geval van risico op niet-betaling van een transactie, behoudt de Onderneming zich het recht voor om de bestelling niet uit te voeren.

5. Levering van de Producten

5.1. 5.1. Plaats van levering
De Onderneming levert de Producten uitsluitend op het afleveradres dat is aangegeven op de Bestelling. bykohler.com heeft websites in verschillende landen, echter een klant kan alleen een bestelling plaatsen op de site van het land van levering. Voor Nederland: bykohler.com De Klant is verantwoordelijk voor de gegevens die hij verstrekt bij de bestelling: in geval van vergissing bij het invoeren van de adresgegevens van de ontvanger van de levering, kan de Onderneming niet aansprakelijk worden gesteld voor de onmogelijkheid om het (de) Product(en) te leveren. Na betaling van de Bestelling kunnen wijzigingen in het leveringsadres van het (de) Product(en) of de Dienst(en) niet meer worden aanvaard. De Klant kan echter, op eigen risico, aan de Bezorger vragen om het leveringsadres te wijzigen. In dat geval kan de Onderneming niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten in de levering of voor het verlies van het pakket door de Bezorger.

5.2. 5.2. Leveringstermijn
Het (de) Product(en) en/of de Dienst(en) wordt (worden) doorgaans binnen 1 tot 3 werkdagen na de Bestelling geleverd en/of uitgevoerd (weekeinden en feestdagen niet meegerekend). De termijn kan aanzienlijk langer zijn voor moeilijk te bereiken gebieden. De termijn tussen het plaatsen van de Bestelling en de eerste levering door de Bezorger op het door de Klant opgegeven adres wordt bepaald door 2 factoren:
1. de voorbereidingstijd (24 tot 48u) = betaling, voorbereiding en verzorging van de bestelling door de Bezorger.
2. de leveringstermijn van de bestelling door de Bezorger (24 tot 48u). De Klant ontvangt een e-mail wanneer zijn bestelling ons verlaat.
De data van levering en verzending zijn louter indicatief en houden geen enkele contractuele verplichting in. In geval van een uitzonderlijke vertraging bij de verzending, ontvangt de Klant hierover in elk geval een e-mail.

5.3. Gedeeltelijke levering
Indien een Klant meerdere Producten of Diensten heeft besteld, kunnen in geval van onbeschikbaarheid van een of meerdere Producten op de datum van verzending van de Bestelling, alleen de op deze datum beschikbare Producten worden geleverd. In dat geval zal de Onderneming de prijs terugbetalen van het Product of de Dienst die niet geleverd werd.

5.4. 5.4. Overdracht van risico
Het risico gaat over op de Klant op het moment van levering van de Producten.

5.5. 5.5. Ontvangst van de Producten
De levering zal worden uitgevoerd door een bezorger, als bewijs van levering zal een papieren of elektronisch ontvangstbewijs, de zogenaamde leveringsbon, worden ondertekend door de klant en/of de door de klant aangewezen ontvanger. In geval van transportschade, indien het (de) geleverde Product(en) / Dienst(en) niet overeenstemt (overeenstemmen) met de Bestelling, of in geval van een vergissing van de Klant die vooraf aan de Onderneming werd gemeld overeenkomstig de voorwaarden vermeld in artikel 6.3, is de ontvanger verplicht om, bij ontvangst, zijn voorbehoud rechtstreeks op de leveringsbon te verduidelijken. Daartoe dient de Klant bij aflevering de inhoud, juistheid en staat van het (de) Product(en) te controleren. Deze controle wordt geacht te zijn uitgevoerd wanneer de Klant, of zijn gevolmachtigde, het leveringsformulier van de levering ondertekent. Indien de Klant een voorbehoud maakt, moet hij de levering verplicht weigeren en moet hij eisen dat de Bezorger het (de) Product(en) onmiddellijk terugneemt, aangezien hij eerst de terugnamevoorwaarden vermeld in artikel 6.4 c) zal naleven. het (de) Product(en) heeft gecontroleerd. Bij gebrek aan enig voorbehoud vermeld op de Leveringsbon, zal een klacht van de Klant niet aanvaard worden door de Onderneming indien het verkeerde aantal Producten geleverd werd of indien er zichtbare gebreken zijn aan het (de) geleverde Product(en). Latere klachten zijn enkel mogelijk in geval van een gebrek aan overeenstemming in de aard van het (de) geleverde Product(en), deze klachten moeten worden ingediend in overeenstemming met artikel 5.6 of als wettelijke garantie voor verborgen gebreken opgenomen in artikel 8. Wanneer de Klant (de) bestelde Product(en) weigert bij levering, kan dit worden beschouwd als ongerechtvaardigd indien de Klant het bestaan van de afwijkingen aangegeven op de Leveringsbon niet kan aantonen. In geval van een onterechte weigering van het (de) Product(en), kan de Onderneming een forfaitaire schadevergoeding eisen van € 29 T.P.B. per individueel in Nederland geleverd Product. Indien de Onderneming de afwijkingen daadwerkelijk vaststelt, zal de Bestelling van de Klant worden geannuleerd en zullen de gevolgen beschreven onder artikel 2.4 van toepassing zijn, met dien verstande dat de Klant geen retourkosten zal moeten betalen met betrekking tot de onmiddellijke terugzending van het Product (s) door de Bezorger. De Klant moet een nieuwe Bestelling plaatsen indien hij een nieuwe levering wenst.

5.6. Klachten
Indien de geleverde producten niet overeenstemmen met wat de klant heeft besteld (verkeerde referentie), moet de klant, indien hij dit niet heeft aangegeven op de leveringsbon, per

E-mail (info@bykohler.com)
Telefoon (085-0201899)
Uw rekening op www.bykohler.com/account/
naar bykohler.com te sturen. Dit dient te gebeuren binnen 14 dagen na de leverdatum, anders wordt de klacht niet in behandeling genomen. Bij het indienen van de klacht dient de klant de volgende gegevens te vermelden: Bestelnummer; Referentie(s) en aantal van de geleverde Producten; Referentie(s) van de ontvangen Producten; Exacte reden van de klacht. Indien de Onderneming het gebrek aan overeenstemming effectief vaststelt, wordt de Bestelling van de Klant geannuleerd en zijn de gevolgen beschreven in artikel 2.4 en 6.2 van toepassing. De Klant dient een nieuwe Bestelling te plaatsen indien hij een nieuwe levering wenst.

 
6. Recht van de Klant om de Producten terug te sturen

6.1. 6.1. Herroepingsrecht
Indien de Klant een niet-professionele consument is en hij niet tevreden is over een van de aangekochte Producten of Diensten, kan hij, overeenkomstig de toepasselijke wetgeving in het land van levering (Nederland), het (de) Product(en) retourneren of de bestelling voor de Dienst in kwestie annuleren als hij contact opneemt met de Onderneming, uitsluitend via
- E-mail (info@bykohler.com)
- Telefoon (085-0201899)
- Uw account op www.bykohler.com/account/

Binnen een termijn van 14 dagen vanaf de levering van het (de) Product(en) (de handtekening op de gedateerde Leveringsbon geldt als datum van levering). Op voorwaarde dat de voornoemde termijn van 14 dagen wordt nageleefd, zal de Klant worden terugbetaald binnen een termijn van 30 dagen vanaf de leveringsdatum van het (de) Product(en) of de sluiting van de bestelling van de Dienst(en) in kwestie. De terugzendingskosten (transport) ten bedrage van een forfaitair bedrag van € 12.50 (transport) voor het (de) teruggezonden Product(en) zullen van de vergoeding voor de Producten worden afgetrokken. In ieder geval zal de vergoeding voor het bestelde, geleverde en later teruggezonden Product(en) slechts plaatsvinden op voorwaarde dat het teruggezonden Product(en) door de Onderneming is (zijn) gecontroleerd en in goede staat is (zijn) terugbezorgd. (en) aangetroffen (ongebruikt en zonder montage sporen).

6.2. Terugzending van Producten wegens non-conformiteit vanwege de aard van de Producten
In geval van non-conformiteit wegens de aard van het (de) bij levering bestelde Product(en) en/of Dienst(en), kan de Klant, wanneer hij zijn klacht overeenkomstig de voorwaarden van artikel 5.6 bij de Onderneming heeft ingediend, deze aan de Onderneming retourneren, indien hij daarvoor overeenkomstig de voorwaarden van artikel 5.6 toestemming heeft gekregen. Indien de klacht van de Klant gegrond is, zullen geen retourkosten in rekening worden gebracht voor het bestelde, geleverde en vervolgens geretourneerde Product(en). De retourkosten zullen worden vergoed nadat de Klant schriftelijk bewijs heeft overgelegd.

6.3. Terugzending van de Producten in geval van vergissing bij bestelling door de Klant
In geval van een fout in de Bestelling (referentie, bestemming, merk, hoeveelheid, adressen) moet de Klant ten laatste één uur na ontvangst van de bevestiging van de Bestelling per e-mail of telefonisch contact opnemen met de Onderneming om zijn Bestelling onmiddellijk te annuleren of terug te vragen. De annulering van de Bestelling kan, in voorkomend geval, leiden tot de gevolgen beschreven in artikel 2.4, met name 1. in het geval dat de verzending van het (de) Product(en) reeds is voorbereid of de Dienst(en) reeds is (zijn) uitgevoerd op het moment dat de Onderneming het annuleringsverzoek van de Klant ontvangt, kan deze laatste de levering van het (de) Product(en) of de Dienst(en) slechts weigeren door de Bezorger te verzoeken de Bestelling onmiddellijk terug te sturen en door op de Leveringsbon "geweigerd" te vermelden, zonder deze bon te ondertekenen. 2. de terugbetaling van het bestelde, geleverde en later geretourneerde Product(en) zal in ieder geval slechts plaatsvinden onder de voorwaarde dat het geretourneerde Product(en) door de Onderneming gecontroleerd is (zijn) en compleet en in goede staat is (zijn). staat (zijn) (ongebruikt en zonder montage sporen). Met het product wordt zowel het product als de verpakking bedoeld. De verpakking mag in geen geval gescheurd, bevuild of beschreven zijn. Indien het product onvolledig of beschadigd wordt geretourneerd, behoudt bykohler.com zich het recht voor om de vergoeding te weigeren of om een korting van maximaal 70% toe te passen op de verkoopprijs van het product. Indien de Klant niet wordt terugbetaald of indien er een vermindering wordt toegepast, ontvangt de Klant een uitleg via e-mail. De Klant moet een nieuwe Bestelling plaatsen indien hij een nieuwe levering wenst.

6.4. Voorwaarden voor terugzending van de Producten
Opdat de Onderneming het (de) teruggezonden Product(en) zou aanvaarden, moet de Klant de volgende stappen ondernemen:
1. contact opnemen met bykohler.com per mail via zijn klantenaccount of per telefoon om een transportticket te krijgen.
2. Het complete en onbeschadigde product in de originele verpakking terugsturen.
3. De originele verpakking in een beschermende verpakking doen.
4. Neem contact op met de bezorger van bykohler.com om het pakket op te halen.
5. Geef het pakket enerzijds terug aan de bezorger en anderzijds aan de transportbon.
Het volgen van deze stappen zorgt ervoor dat het (de) Product(en) zo snel mogelijk en in goede staat de juiste bestemming(en) bereikt (bereiken). Indien de Klant deze stappen niet volgt, is het mogelijk dat het (de) teruggezonden Product(en) bij ontvangst niet wordt (worden) aanvaard. De Onderneming behoudt zich het recht voor om elk Product te weigeren dat niet in overeenstemming met de regels wordt geretourneerd.

 7. Garantie

7.1. Algemeen
De door de Onderneming aangeboden producten zijn in overeenstemming met de geldende Europese wetgeving en de in Europa geldende normen. De door de Vennootschap verkochte producten mogen alleen worden gemonteerd op voertuigen of systemen die worden aanbevolen door de fabrikant of fabrikant of door een bevoegd persoon en alleen onder diens verantwoordelijkheid. In geen geval kan de Vennootschap aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van een verkeerde installatie of het gebruik van een product dat niet is aangepast voor een bepaald voertuig.

7.2. Fabrieksgarantie
Sommige producten hebben een fabrieksgarantie van doorgaans één jaar. Indien een product tijdens de garantieperiode defect raakt, wordt voor reparatie gezorgd door de fabrikant in kwestie. De verzendingskosten van het Product naar de fabrikant zijn ten laste van de Klant.

7.3. Garantie voor verborgen gebreken
In overeenstemming met de wetgeving inzake garantie voor verborgen gebreken van toepassing in de Benelux, geniet de Klant van een wettelijke garantie voor verborgen gebreken. Enkel Producten met een erkend verborgen gebrek kunnen om deze reden het voorwerp uitmaken van een teruggave aan de Onderneming. Wanneer een Klant aangeeft dat een door de Onderneming geleverd Product een verborgen gebrek vertoont, dient hij hiervan het bewijs te leveren. Zo dient de Klant een deskundigenonderzoek aan te vragen bij een erkend expert om het verborgen gebrek te bevestigen. Indien uit het deskundigenonderzoek blijkt dat er sprake is van een verborgen gebrek, dient het document dat dit bewijst zo spoedig mogelijk aan de klantenservice van de Onderneming te worden overhandigd. Na ontvangst van dit document zal de klantendienst van de Vennootschap het retourautorisatienummer en de te volgen procedure voor het terugsturen van het Product meedelen. De retourkosten van het Product zijn voor rekening van de Onderneming. De vennootschap zal de terugzending van het product goedkeuren nadat het verborgen gebrek door de diensten van de vennootschap werd vastgesteld. Zodra de terugzending door de bedrijfsdiensten is goedgekeurd, zal de aankoopprijs van het product worden terugbetaald. Onder voorbehoud van bewezen verborgen gebreken, kunnen de kosten van het deskundigenonderzoek door de Maatschappij worden terugbetaald tegen voorlegging van de factuur met betrekking tot deze kosten.

7.4. Uitsluiting van garantie
De garantie is niet van toepassing op: vervanging van verbruiksgoederen (lampen, borstels, batterijen, schijven, remblokken, filters, stekkers, pennen, platen...); abnormaal of incorrect gebruik van de producten; defecten en gevolgen te wijten aan een gebruik waarvoor het product niet bestemd is (competitie...); defecten en gevolgen te wijten aan een externe oorzaak. 

8. Aansprakelijkheid

8.1. Aansprakelijkheid niet-professionele consument
Indien de Klant een niet-professionele consument is, kan niets in de huidige algemene verkoopsvoorwaarden de aansprakelijkheid van de Vennootschap beperken of uitsluiten met betrekking tot de niet-nakoming van één van haar verplichtingen uit hoofde van een wettelijke bepaling van openbare orde.

8.2. Aansprakelijkheid professionele consument
Indien de Klant een professionele consument is:
1. De huidige algemene verkoopsvoorwaarden beschrijven het geheel van de verplichtingen en aansprakelijkheden van de Onderneming met betrekking tot de levering van Producten en de uitvoering van Diensten;
2. 2. De enige verplichtingen en garanties die aan de Onderneming worden opgelegd zijn deze die uitdrukkelijk zijn opgenomen in de huidige algemene verkoopsvoorwaarden, met uitsluiting van alle andere garanties en / of verplichtingen;
3. De Vennootschap sluit hierbij uitdrukkelijk de toepasselijkheid uit van alle garanties met betrekking tot de Producten of Diensten die mogelijk gebaseerd zijn op een wettelijke bepaling (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, die van kwaliteit en geschiktheid voor een specifiek doel, redelijke zorg en vakmanschap) die deel zouden kunnen uitmaken van de Overeenkomst.
In het bijzonder is de Onderneming er niet verantwoordelijk voor dat de Producten geschikt zijn voor de doeleinden van de Klant.

8.3 Verlies van inkomsten
De Onderneming is niet aansprakelijk voor enig verlies van inkomsten, winst, contracten, gegevens, of voor enige andere indirecte of gevolgschade, voortvloeiend uit een onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid). De totale aansprakelijkheid van het Bedrijf - ongeacht waar deze uit voortvloeit - is beperkt tot het bedrag dat door de Klant is betaald voor het (de) desbetreffende Product(en) en/of Diensten.

9. Overmacht
Als overmacht worden beschouwd: oorlogstoestanden, uitsluiting, opstanden, stakingen, staatsgrepen, natuurrampen, en meer in het algemeen alle gevallen die door de jurisprudentie van Nederlandse rechtbanken en gerechtshoven worden erkend met betrekking tot het onvoorziene, onbedwingbare en externe karakter van deze gebeurtenissen. De Vennootschap kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-uitvoering van haar contractuele verplichtingen indien deze niet-uitvoering het gevolg is van overmacht en deze omstandigheden haar redelijkerwijs niet kunnen worden aangerekend.
 
10. Toepasselijk recht - Bevoegde rechter
De huidige algemene verkoopsvoorwaarden zijn onderworpen aan het Nederlands recht. Elk geschil met betrekking tot de interpretatie of de uitvoering van de huidige voorwaarden of de voortzetting ervan zal uitsluitend onderworpen zijn aan: de bevoegdheid van de rechtbanken van gemeen recht van het land van levering indien de Klant geen handelaar is. de bevoegdheid van de Rechtbank van Koophandel te Amsterdam (Nederland) indien de Klant een handelaar is.
 
11. Algemene bepalingen

11.1.Overeenkomst
De bepalingen van deze verkoopvoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de Onderneming en de Klant (hierna de "Overeenkomst") met het oog op het doel ervan en vervangen en annuleren elke verklaring, onderhandeling, verbintenis, mondelinge of schriftelijke kennisgeving, aanvaarding, overeenkomst en voorafgaande overeenkomst. tussen Partijen met betrekking tot de bepalingen voorzien of van toepassing in deze overeenkomst.

11.2. Nalatigheid
Indien een van de partijen nalaat een voorwaarde van deze overeenkomst af te dwingen, zal dit nalaten niet worden beschouwd als een verklaring van afstand. Dit verzuim doet derhalve op geen enkele wijze afbreuk aan het recht om die voorwaarde op een later tijdstip alsnog af te dwingen.

11.3. 11.3. Vernietiging
Indien een bepaling van deze Overeenkomst onwettig, nietig of niet afdwingbaar is, zal deze bepaling als niet geschreven worden beschouwd zonder dat dit invloed heeft op de afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

11.4. Wijziging
Elke wijziging van de Overeenkomst moet schriftelijk in een aanhangsel worden opgenomen met instemming van beide Partijen.

 
12. 12. Bescherming van persoonsgegevens
Door zijn Bestelling te plaatsen, stemt de Klant ermee in dat de Onderneming de via de Bestelling verzamelde gegevens kan opslaan, verwerken en gebruiken om de Bestelling te verwerken.
Bepaalde informatie kan worden verstrekt aan de Ondernemingen die verantwoordelijk zijn voor de levering van de Producten.Wanneer de Klant de bestelde Producten betaalt, zullen bepaalde gegevens die hij verstrekt worden doorgegeven aan de ondernemingen die verantwoordelijk zijn voor deze betaling.De Klant geeft de Onderneming toestemming om per e-mail commerciële berichten te sturen met betrekking tot Producten en Diensten van de Onderneming.

Bescherming van uw e-mail adres: bykohler.com geeft uw e-mail adres niet door aan derden. Het wordt alleen gebruikt voor communicatiedoeleinden tussen de onderneming en de klant. Deze communicatie omvat het verzenden van onze Nieuwsbrief en e-mails met betrekking tot uw bestelling. Als u zich heeft geabonneerd op de Nieuwsbrieven van onze partners, ontvangt u deze ook op het aangegeven e-mailadres. Alle e-mails van bykohler.com bevatten onderaan een link om de verzending te stoppen, waarmee u zich kunt afmelden voor de Nieuwsbrief. U kunt dit ook doen via uw account onder "mijn gegevens".

13. Bepaalde begrippen
In deze algemene verkoopvoorwaarden dienen de volgende begrippen te worden verstaan als

"Bedrijf": De Nederlandse succursale van het bedrijf bykohler.com B.V. INGESCHREVEN BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL VENLO, 77850378, BTW NR NL861169955B01
"Bestelling": de elektronische bestelling die door de Klant wordt geplaatst via de Website, overeenkomstig de bepalingen van de huidige verkoopsvoorwaarden.
"Klant": een professionele of niet-professionele consument die Producten en/of Diensten van de Onderneming koopt.
"Orderbevestiging": de orderbevestiging die door de Onderneming wordt uitgegeven om de Klant ervan in kennis te stellen dat zijn Bestelling is aanvaard.
"Niet-professionele Consument": een Klant die Producten en/of Diensten koopt voor andere behoeften dan die van zijn beroepsactiviteit.
"Overeenkomst": het geheel van de overeenkomst bestaande uit de huidige verkoopsvoorwaarden en de Orderbevestiging.
"Factuur": de door de Onderneming opgestelde factuur voor de betaling van de prijs van de Producten en/of Diensten.
"Werkdag": iedere werkdag met uitsluiting van zaterdagen, zondagen of in Nederland algemeen erkende feestdagen.
"Bestelnummer": het bestelnummer dat door de Onderneming aan de Klant wordt doorgegeven.
"Partij(en)": de Klant en/of de Onderneming.
"Prijs": de prijs van het (de) Product(en) en/of de Dienst(en) die de Klant bij de Onderneming heeft gekocht, zoals gedefinieerd in artikel 3 van de onderhavige verkoopvoorwaarden.
"Producten": de op de Website beschikbare producten die de Onderneming aanvaardt te leveren in overeenstemming met de huidige verkoopvoorwaarden en die ook Diensten kunnen omvatten.
"Website": onze Website, die kan worden geraadpleegd op het adres bykohler.com dat werd ontwikkeld om bestellingen van consumenten in Nederland te ontvangen.
"Bezorger": iedere bezorger die opdracht krijgt om het (de) bestelde Product(en) te bezorgen, zijnde, als volgt: PostNL, UPS, Fedex, GLS...